Available courses

Môn học Phân tích và thiết kế thuật toán do GV Phạm Nguyên Khang  giảng dạy

Lập trình căn bản với ngôn ngữ C

Lý thuyết đồ thị - thi cuối HK2 2021-22

Cấu trúc dữ liệu (CT103)

Tin học lý thuyết

Nhóm Lý thuyết đồ thị ở Hòa An (HK2 2021-2022)

CT190-02- Nhập môn Trí tuệ nhân tạo - TNDchi