Available courses

Lập trình căn bản với ngôn ngữ C

Cấu trúc dữ liệu (CT103)

Tin học lý thuyết

Nhóm Lý thuyết đồ thị ở Hòa An (HK2 2021-2022)

CT190-02- Nhập môn Trí tuệ nhân tạo - TNDchi